modbus-rtu插件接485串口数据,监控数据异常(Error3002/3000/3011)

配置情况:1个南向设备Modbus-rtu,6个组,每组1个点位
数据监控,值Error3002
debug日志如下,请教一下,这是什么错误?如何解决呢?
2023-06-19 16:25:13 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x01 0x03 0x00 0xC2 0x00 0x02 0x65 0xF7
2023-06-19 16:25:13 [DEBUG] modbus_req.c:383 <<(9) 0x01 0x03 0x04 0x00 0x00 0x41 0xC4 0xCB 0xF0
2023-06-19 16:25:13 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x05 0x03 0x00 0xCE 0x00 0x02 0xA4 0x70
2023-06-19 16:25:17 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 9, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:25:17 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x06 0x03 0x01 0x32 0x00 0x02 0x65 0x8F
2023-06-19 16:25:20 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 9, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:25:20 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x04 0x02 0x34 0x03 0x00 0x01 0x47 0xAF
2023-06-19 16:25:23 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 6, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:25:23 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x07 0x03 0x01 0x32 0x00 0x02 0x64 0x5E
2023-06-19 16:25:26 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 9, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:25:26 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x02 0x02 0x34 0x09 0x00 0x01 0x67 0xCB
2023-06-19 16:25:29 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 6, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:25:29 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x01 0x03 0x00 0xC2 0x00 0x02 0x65 0xF7
2023-06-19 16:25:29 [DEBUG] modbus_req.c:383 <<(9) 0x01 0x03 0x04 0x00 0x00 0x41 0xC4 0xCB 0xF0
2023-06-19 16:25:29 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x05 0x03 0x00 0xCE 0x00 0x02 0xA4 0x70
2023-06-19 16:25:33 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 9, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:25:33 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x06 0x03 0x01 0x32 0x00 0x02 0x65 0x8F
2023-06-19 16:25:36 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 9, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:25:36 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x04 0x02 0x34 0x03 0x00 0x01 0x47 0xAF
2023-06-19 16:25:39 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 6, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:25:39 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x07 0x03 0x01 0x32 0x00 0x02 0x64 0x5E
2023-06-19 16:25:42 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 9, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:25:42 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x02 0x02 0x34 0x09 0x00 0x01 0x67 0xCB
2023-06-19 16:25:45 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 6, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:25:45 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x01 0x03 0x00 0xC2 0x00 0x02 0x65 0xF7
2023-06-19 16:25:45 [DEBUG] modbus_req.c:383 <<(9) 0x01 0x03 0x04 0x00 0x00 0x41 0xC4 0xCB 0xF0
2023-06-19 16:25:45 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x05 0x03 0x00 0xCE 0x00 0x02 0xA4 0x70
2023-06-19 16:25:49 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 9, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:25:49 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x06 0x03 0x01 0x32 0x00 0x02 0x65 0x8F
2023-06-19 16:25:52 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 9, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:25:52 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x04 0x02 0x34 0x03 0x00 0x01 0x47 0xAF
2023-06-19 16:25:55 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 6, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:25:55 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x07 0x03 0x01 0x32 0x00 0x02 0x64 0x5E
2023-06-19 16:25:58 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 9, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:25:58 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x02 0x02 0x34 0x09 0x00 0x01 0x67 0xCB
2023-06-19 16:26:01 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 6, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:26:01 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x01 0x03 0x00 0xC2 0x00 0x02 0x65 0xF7
2023-06-19 16:26:01 [DEBUG] modbus_req.c:383 <<(9) 0x01 0x03 0x04 0x00 0x00 0x41 0xC4 0xCB 0xF0
2023-06-19 16:26:01 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x05 0x03 0x00 0xCE 0x00 0x02 0xA4 0x70
2023-06-19 16:26:05 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 9, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:26:05 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x06 0x03 0x01 0x32 0x00 0x02 0x65 0x8F
2023-06-19 16:26:08 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 9, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:26:08 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x04 0x02 0x34 0x03 0x00 0x01 0x47 0xAF
2023-06-19 16:26:11 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 6, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:26:11 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x07 0x03 0x01 0x32 0x00 0x02 0x64 0x5E
2023-06-19 16:26:14 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 9, ret: 0, errno: Success(0)
2023-06-19 16:26:14 [DEBUG] modbus_req.c:83 >>(8) 0x02 0x02 0x34 0x09 0x00 0x01 0x67 0xCB
2023-06-19 16:26:17 [ERROR] connection.c:401 conn fd: 72, recv buf len 6, ret: 0, errno: Success(0)

跟我遇到的问题一样

大佬有解决嘛?现在是啥原因都不知道,无从下手解决呀

你试试把版本降到2.4.7试试

现在新版本把旧版本的占位导进去会现Error (code: 2204): 点位类型不支持

检查下除了01从站的其他从站(设备是否支持从站02 04 06 07),报错内容为没有收到回复的数据,估计是读的点位设备上没有

我试试

我现在的版本是2.4.8

我那设备只在2.4.7能稳定运行,但要授权码才行。。。。新版跑不起来

=.=
我严重怀疑生产厂家给我的站点信息是错的
我另一个设备接入就不报错

有点同感

找了一个懂PLC的技术人员帮忙用工具调试了一下,用户提供的点位信息,都是正确的。只不过需要做高低位转换才能正确读取数据。但是目前开源的neuron不支持这个转换,可能需要二开这块的功能。

Neuron 支持配置高低位字节顺序的,看日志只有站号为 1 的设备能正确回数据,站号为 2,4,5,6,7 的设备检查连接状态了吗?还有设备的波特率、校验位等跟 站号为 1 的设备是一样的吗?