EMQX的警告日志

错误报告

环境

  • EMQX 版本:docker emqx/emqx:5.0.3
  • 操作系统版本:Ubuntu 20.04.5 LTS
  • 连接语言: golang 1.7

问题描述

我在 emq.log.1 中发现了疯狂在刷 警告日志,但是我不明白这到底在警告我什么。

2022-11-17T17:05:10.588209+08:00 [warning] clientid: core-zj-sub-20221117T151720, line: 608, mfa: emqx_session:handle_dropped/3, msg: dropped_qos0_msg, payl

oad: #{extra => [],flags => #{dup => false,retain => false},from => <<"866250062623743">>,headers => #{peerhost => {36,113,163,71},properties => #{},proto_v

er => 4,protocol => mqtt,username => undefined},id => <<0,5,237,166,226,229,32,91,137,135,0,0,10,2,113,170>>,qos => 0,timestamp => 1668675910574,topic => <<

"GToP724/866250062623743">>}, peername: 116.233.111.73:35104, queue: #{dropped => 0,len => 0,max_len => 1000,store_qos0 => false}, topic: GToP724/8662500626

23743

2022-11-17T17:05:10.588268+08:00 [warning] clientid: core-zj-sub-20221117T153317, line: 608, mfa: emqx_session:handle_dropped/3, msg: dropped_qos0_msg, payl

oad: #{extra => [],flags => #{dup => false,retain => false},from => <<"866250062623743">>,headers => #{peerhost => {36,113,163,71},properties => #{},proto_v

er => 4,protocol => mqtt,username => undefined},id => <<0,5,237,166,226,229,32,91,137,135,0,0,10,2,113,170>>,qos => 0,timestamp => 1668675910574,topic => <<

"GToP724/866250062623743">>}, peername: 116.233.111.73:49276, queue: #{dropped => 0,len => 0,max_len => 1000,store_qos0 => false}, topic: GToP724/8662500626

23743

2022-11-17T17:05:10.588480+08:00 [warning] clientid: core-wq-sub-20221117T154323, line: 608, mfa: emqx_session:handle_dropped/3, msg: dropped_qos0_msg, payl

oad: #{extra => [],flags => #{dup => false,retain => false},from => <<"866250062623743">>,headers => #{peerhost => {36,113,163,71},properties => #{},proto_v

er => 4,protocol => mqtt,username => undefined},id => <<0,5,237,166,226,229,32,91,137,135,0,0,10,2,113,170>>,qos => 0,timestamp => 1668675910574,topic => <<

"GToP724/866250062623743">>}, peername: 116.233.111.73:52493, queue: #{dropped => 0,len => 0,max_len => 1000,store_qos0 => false}, topic: GToP724/8662500626

23743

客户端断开连接期间,由于会话还存在,所以如果有新的消息进来,EMQX 会把这些消息缓存到会话的消息队列里面去,等客户端下次上线再下发给客户端。

但是你现在消息队列满了,所以还想缓存新的消息,就需要不断丢弃队列中最早的消息。这个日志就是这个意思。

你能教我看一下,这个日志哪里在说这个会话丢失了,还有队列满了,当前正在丢失消息。 谢谢!