EMQX 5.0 版本进行SSL老是连接不成功

环境信息

  • EMQX 版本:5.0
  • 操作系统及版本:UOS系统
  • 其他

配置文件及日志(根据别人成功连接的操作的)

openssl genrsa -out my_root_ca.key 2048

openssl req -x509 -new -nodes -key my_root_ca.key -sha256 -days 3650 -out my_root_ca.pem

openssl genrsa -out emqx.key 2048

openssl.cnf :

[req]
default_bits = 2048
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions = req_ext
x509_extensions = v3_req
prompt = no
[req_distinguished_name]
countryName = CN
stateOrProvinceName = Zhejiang
localityName = Hangzhou
organizationName = EMQX
commonName = Server certificate
[req_ext]
subjectAltName = @alt_names
[v3_req]
subjectAltName = @alt_names
[alt_names]
IP.1 = 192.168.0.5
openssl req -new -key ./emqx.key -config openssl.cnf -out emqx.csr

openssl x509 -req -in ./emqx.csr -CA my_root_ca.pem -CAkey my_root_ca.key -CAcreateserial -out emqx.pem -days 3650 -sha256 -extensions v3_req -extfile openssl.cnf

QQ截图20220623143602

可以提供一下连接失败时 EMQX 这边的日志吗?方便我们来定位问题。


日志不能在这开启吗,docker运行里面好像不能编辑emqx.conf文件

日志是默认开启的,docker 的话你可以用 docker logs 来查看日志


刚启动的时候是这样的吗


SSL连接之后日志是这样的


这个是什么原因呢

这个报错是指你配置的路径/文件不存在

好的 ,后面发现了,文件目录没弄对