emqtt_bench 使用占位符不生效问题

环境信息

  • emqtt_bench 版本:tag:0.3.3
  • 操作系统及版本:centos
  • 其他

问题描述

使用 pub 占位符不生效

./emqtt_bench pub  -t bench/%i -s 256 -h xx.xx.xx.xx -p 1883 -c 10 -I 10 

但是使用 sub 占位符生效

./emqtt_bench sub  -t bench/%i -h xx.xx.xx.xx -p 1883 -q 1 -c 10 -i 10

https://github.com/emqx/emqtt-bench/releases/tag/0.4.4 通过这里下载最新的试试